ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดความรู้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางไกลระบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:42  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการวิจัยทางการศึกษาสำหรับครู
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:40  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:39  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:37  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:35  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเยี่ยมโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:33  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการวัดและการประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:31  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์โรคโควิด 19
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:29  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:27  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน มุขดาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,13:21  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..