ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดการเรียนการสอนปกติที่โรงเรียน (On Site)
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง งด รับ - ส่ง ใบงานใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง กำหนด รับ - ส่ง ใบงานใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง กำหนด รับ - ส่ง ใบงานใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย (Online)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง เลื่อนการสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง กำหนด รับ - ส่ง ใบงานใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand เดือนธันวาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง กำหนด รับ - ส่ง ใบงานใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64