ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูบรรณารักษ์

นางอิงอร นาคศูนย์
ครู คศ.3