ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1