ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นายเจนวิทย์ ฉลาด
ครูธุรการโรงเรียน