ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอิงอร นาคศูนย์
ครู คศ.3