ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละม่อม เฉวียงหงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอิงอร นาคศูนย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0