ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายกรีฑา วีระพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2543
ชื่อ-นามสกุล : นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี สุทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล คงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ สองวิหค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง ภักดีกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช หัตถประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญ์พิดา จงคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางธชษภร วุฒิมานพ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน