ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐดนัย สายวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางขวัญเรือน มุขดาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายยุคล อรุณฤกษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0