ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมุนิด แสงศรี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ