กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ การพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
                  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรม และใช้การวิจัย 
                 ในการพัฒนานักเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
                  แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอย่างจริงจังตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
                  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน