ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
ค่านิยม BK-UNITY       :  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นให้เกิดผลดีที่สุดต่อผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยี มีความสง่างาม ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ใช้รูปแบบ BK-UNITY Model ในการ 
ขับเคลื่อนองค์กร
          B = Best                                  ผลงานที่ดีที่สุด
          K = Knowledge Management การจัดการความรู้
          U = Uniqueness                      ความเป็นหนึ่งเดียว
          N = Nobility                             ความสง่างาม
          I = ICT                                    ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี
          T = Transparency                   ความโปร่งใสตรงไปตรงมา
          Y = Yield                                 ผลงานดีมีความสำเร็จ