คณะผู้บริหาร

นางธชษภร วุฒิมานพ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954484889
อีเมล์ : Wuttimanopsupawadee@gmail.com

นางพัชรี ภูนฤมิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0895875066
อีเมล์ : putcharee1308@gmail.com

นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0924895278

นางอิงอร นาคศูนย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0898685868

นางธชษภร วุฒิมานพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0954484889
อีเมล์ : Wuttimanopsupawadee@gmail.com