ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายณัฐดนัย สายวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางอิงอร นาคศูนย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพัชรี ภูนฤมิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4