ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชฎารัตน์ ชิวหาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐดนัย สายวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางอิงอร นาคศูนย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพัชรี ภูนฤมิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุภาวาดี วุฒิมานพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน