ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

บ้านหลังคาทรงไทย วัด ล้อเกวียน รวงข้าว

บ้านหลังคาทรงไทย  หมายถึง สถานที่อยู่ของนักเรียน ผู้ปกครอง พ่อแม่ และญาติ

วัด หมายถึง สถานที่กล่อมเกลาจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ

ล้อเกวียน หมายถึง การเคลื่อนไหวตลอดเวลาเปรียบเหมือนการศึกษาที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวงข้าว หมายถึง การนอบน้อมถ่อมตน การให้ความเคารพ