คณะผู้บริหาร

นางกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0948966915
อีเมล์ : kanpida44@gmail.com

นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0817871635
อีเมล์ : Chadarat.kui@gmail.com

นายณัฐดนัย สายวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0895918029

นางอิงอร นาคศูนย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0898685868

นางพัชรี ภูนฤมิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0895875066
อีเมล์ : putcharee1308@gmail.com