พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 

พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา รักษ์ความเป็นไทย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
  5. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และรักษ์ความเป็นไทย
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
  3. พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา
  4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอน
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใช้สื่อ นวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนานักเรียน