ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักการเรียนรู้ มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีค่านิยมที่ดีงามในความเป็นไทย


2.  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชน  และสังคม