คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ