หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ( ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )