กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกมลรัตน์ ไชยสุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0954184616

นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาท
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0924895278

นางธชษภร วุฒิมานพ
ครู คศ.3