ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกมลรัตน์ ไชยสุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์
ครู คศ.3

นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาท
ครู คศ.3

นางสุภาวาดี วุฒิมานพ
ครู คศ.3