ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกมลรัตน์ ไชยสุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอุบล ปรีชาวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภาวาดี วุฒิมานพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0