กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกมลรัตน์ ไชยสุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0954184616

นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0801439944

นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาท
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0924895278

นางสุภาวาดี วุฒิมานพ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0954484889