กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกมลรัตน์ ไชยสุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0954184616

นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0924895278

นางธชษภร วุฒิมานพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0954484889
อีเมล์ : Wuttimanopsupawadee@gmail.com