ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งบนเนื้อที่ 28 ไร่ 38 ตารางวา 
ซึ่งเป็นที่วัดร้าง ( วัดน้ำขาว ) อยู่ที่บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320  ห่างจากตัวอำเภอพรหมคีรี 13 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัด 16 กิโลเมตร     
กรมสามัญศึกษาขณะนั้นได้ประกาศจัดตั้งตามคำปรารภของ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537  
          เมื่อปี พ.ศ.2535 นายสัมพันธ์  ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรารภจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาเป็นแห่งที่ 2 ในอำเภอพรหมคีรี  เพื่อให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในตำบลอินคีรี ตำบลนาเรียง และตำบล บ้านเกาะ ได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน   โดยให้ นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน ประสานงานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนปากพูน  จัดประชุมประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2536  ได้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปากพูน โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2536 ได้จำนวน105 คน มีคณะครูจากโรงเรียนปากพูน มาช่วยปฏิบัติการสอน 19 คน โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดหลวงครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
          ต่อมา กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537  ในปีการศึกษา 2537 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ได้ 129 คน กรมสามัญศึกษา      ได้แต่งตั้งให้ นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีครู จำนวน 6 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณ 11,640,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ  ก,ข,ค  บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ห้องน้ำห้องส้วม สนามบาสเกตบอล  และถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33  จำนวน 1 ชุด

 

 

ที่ตั้ง

พิกัด ละติจูด(Lattitude)8.5279144 ลองติจูด(Longtitude)99.9241089 
หมู่ที่ 5 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320.

โทรศัพท์, โทรสาร 075-765239.
อีเมล์   
Bankohwit@gmail.com