ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

         เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษนีย์    80320 ห่างจากตัวอำเภอพรหมคีรี 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 18 กิโลเมตร  กรมสามัญศึกษาขณะนั้นได้ประกาศจัดตั้งตามคำปรารภของ ฯพณฯ สัมพันธ์  ทองสมัคร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 197 คน ครู 18 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน ครูสอนศาสนาอิสลาม 1 คน ครูธุรการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง   1 คน


ประวัติการก่อตั้ง

เมื่อปี พ.ศ.2535 ฯพณฯ สัมพันธ์  ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรารภจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแห่งที่ 2 ในอำเภอพรหมคีรี  เพื่อให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในตำบลอินคีรี  ตำบลนาเรียง  และตำบลบ้านเกาะ ได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน    โดยให้ นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน   ช่วยดำเนินการประสานงานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนปากพูน จัดประชุมประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี   ต่อมา เมื่อวันที่ 18   มีนาคม พ.. 2536  ได้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปากพูน    โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ปีการศึกษา2536 ได้ทั้งหมด105 คน  มีคณะครู-อาจารย์ จากโรงเรียนปากพูนมาช่วยปฏิบัติการสอน 19  คน  โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดหลวงครู    สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

              ในปีการศึกษา  2537  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา”  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2537    โดยตั้งบนเนื้อที่ทั้งหมด 28 ไร่ 38  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่วัดร้าง ( วัดน้ำขาว ) ซึ่งรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1  ได้ 129 คน กรมสามัญศึกษาได้ แต่งตั้งให้นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา   มีคณะครู-อาจารย์ จำนวน  6 คน   และลูกจ้างประจำ   2  คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  11,640,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ   ก,, ค  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ห้องน้ำห้องส้วม  สนามบาสเกตบอล  และ ถังเก็บน้ำฝน   ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด 

ที่ตั้ง

พิกัด ละติจูด(Lattitude)8.5279144 ลองติจูด(Longtitude)99.9241089 
หมู่ที่ 5 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320.

โทรศัพท์, โทรสาร 0-7534-7290.
อีเมล์   bbk@bankowittaya.in.th  ,  teacheryip@hotmail.com