ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชรี ภูนฤมิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิรมล โต๊ะตาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1