ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชรี ภูนฤมิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์