กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0818909881

นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810905099