กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0818909881

นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0810905099