ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์
ครู คศ.3