คติพจน์ของโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน
รับผิดชอบ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม