วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญา
สุวิชาโณ  ภวํ  โหติ  (ผู้มีความรู้ในทางที่ดีเป็นผู้เจริญ)