วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญา
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน