ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 ภายในปีการศึกษา  2555 โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  มีคุณธรรมมีทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการคิด  ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  โดยชุมชนมีส่วนร่วม " 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน       เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน.