ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.92 KB 678
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.68 KB 675
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.17 KB 678
SAR 61
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.61 KB 557
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.38 KB 395
แบบสังเคราะห์ SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.19 KB 390
O-NET ปี 62
o-net ม.6 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.73 KB 449
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.67 KB 691
o-net ม.6 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.56 KB 699
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.27 KB 547
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.64 KB 663
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.34 KB 410
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.2 KB 582
o-net ม.3 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77 KB 748
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.14 KB 624
o-net ม.3 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.18 KB 691
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.47 KB 620
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.2 KB 456
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.22 KB 583
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.37 KB 451
O-NET ปี 61
เปรียบเทียบ o-net ม3 ปี61 กับ ป6 ปี58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.76 KB 597
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.55 KB 484
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 452
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.99 KB 677
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 709
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.96 KB 473
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 603
o-net ม.3 ปี2561 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 771
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.24 KB 394
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.79 KB 719
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.14 KB 702
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.74 KB 524
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.84 KB 329
แบบฟอร์มงานทะเบียน
คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 482
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 444
คำร้องขอ ปพ. กรณียังไม่จบ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 553
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 432
คำร้องขอกลับมาเรียนหใม่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 382
ข้อมูลการเรียนทางไกล
ข้อมูลเรียนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 656
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
การจัดการศึกษายุคโควิด 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129 KB 546
การจัดการศึกษายุคโควิด 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 586
การจัดการศึกษายุคโควิด 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.64 KB 451
การจัดการศึกษายุคโควิด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 648
การจัดการศึกษายุคโควิด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.54 KB 690