ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
คำสั่งที่-018.2565-แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 900.05 KB 0
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.92 KB 48509
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.68 KB 48555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.17 KB 48521
SAR 61
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.61 KB 48439
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.38 KB 48225
แบบสังเคราะห์ SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.19 KB 48223
O-NET ปี 62
o-net ม.6 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.73 KB 48282
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.67 KB 48532
o-net ม.6 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.56 KB 48531
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.27 KB 48381
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.64 KB 48497
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.34 KB 48239
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.2 KB 48413
o-net ม.3 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77 KB 48583
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.14 KB 48464
o-net ม.3 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.18 KB 48520
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.47 KB 48453
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.2 KB 48287
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.22 KB 48416
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.37 KB 48282
O-NET ปี 61
เปรียบเทียบ o-net ม3 ปี61 กับ ป6 ปี58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.76 KB 48433
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.55 KB 48319
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 48284
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.99 KB 48508
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 48540
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.96 KB 48307
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 48434
o-net ม.3 ปี2561 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 48606
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.24 KB 48224
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.79 KB 48550
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.14 KB 48535
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.74 KB 48356
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.84 KB 48161
แบบฟอร์มงานทะเบียน
ใบสมัครเข้าเรียนต่อในชัั้น - ม.1ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.8 KB 1
แบบคำร้องขอใบแทนใบประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.44 KB 0
แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.61 KB 0
คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48315
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 48275
คำร้องขอ ปพ. กรณียังไม่จบ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 48387
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48267
คำร้องขอกลับมาเรียนหใม่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48213
ข้อมูลการเรียนทางไกล
ข้อมูลเรียนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 48486
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
การจัดการศึกษายุคโควิด 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129 KB 48380
การจัดการศึกษายุคโควิด 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48415
การจัดการศึกษายุคโควิด 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.64 KB 48283
การจัดการศึกษายุคโควิด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48479
การจัดการศึกษายุคโควิด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.54 KB 48522
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.69 KB 0