วิทยากรท้องถิ่นสอนศาสนาอิสลาม
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่