ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ประชุมเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ทั้งจังหวัด และปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลา 15 วัน ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 11/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ปิดโรงเรียนตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 - วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 และเปิดโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  โดยในระยะเวลาที่ปิดโรงเรียนนั้น ให้คุณครูจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ โดยวิธีการดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในระบบ On-Air โดยใช้ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯผ่านดาวจานรับสัญญาณดาวเทียม (KU-Band)
2. การจัดการเรียนการสอนในระบบ On-Demand โดยใช้ YouTube โดยครูผู้สอนจะส่งวีดีโอจากช่อง YouTube ให้กับนักเรียนทาง Facebook Group และ Line Group
3. การจัดการเรียนการสอนในระบบ On-Line ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบสองทาง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม โดยครูผู้สอนในแต่ละวิชาสร้างกลุ่มเรียนใน Facebook Group และ Line Group เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระบบออนไลน์ตามที่ครูผู้สอนกำหนด เช่น Google meet , Google classroom , Microsoft Teams เป็นต้น
4. การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand ใช้สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนแบบออนไลน์ได้ ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะทำใบความรู้ ใบงาน และมอบให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ออกเยี่ยมบ้าน นำเอกสาร ใบความรู้ ใบงาน ไปให้กับนักเรียนในที่ปรึกษา 
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,14:07   อ่าน 693 ครั้ง