ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.92 KB 84
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.68 KB 79
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.17 KB 74
SAR 61
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.61 KB 70
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.38 KB 74
แบบสังเคราะห์ SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.19 KB 77
O-NET ปี 62
o-net ม.6 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.73 KB 70
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.67 KB 67
o-net ม.6 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.56 KB 70
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.27 KB 69
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.64 KB 70
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.34 KB 71
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.2 KB 71
o-net ม.3 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77 KB 67
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.14 KB 71
o-net ม.3 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.18 KB 68
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.47 KB 72
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.2 KB 69
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.22 KB 71
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.37 KB 72
O-NET ปี 61
เปรียบเทียบ o-net ม3 ปี61 กับ ป6 ปี58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.76 KB 69
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.55 KB 71
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 74
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.99 KB 68
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 69
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.96 KB 67
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 72
o-net ม.3 ปี2561 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 73
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.24 KB 69
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.79 KB 68
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.14 KB 72
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.74 KB 73
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.84 KB 67
แบบฟอร์มงานทะเบียน
คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 68
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 73
คำร้องขอ ปพ. กรณียังไม่จบ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 70
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 70
คำร้องขอกลับมาเรียนหใม่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 69
ข้อมูลการเรียนทางไกล
ข้อมูลเรียนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 72
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
การจัดการศึกษายุคโควิด 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129 KB 70
การจัดการศึกษายุคโควิด 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 73
การจัดการศึกษายุคโควิด 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.64 KB 71
การจัดการศึกษายุคโควิด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 70
การจัดการศึกษายุคโควิด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.54 KB 70