ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.92 KB 33569
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.68 KB 33564
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.17 KB 33557
SAR 61
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.61 KB 33554
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.38 KB 33559
แบบสังเคราะห์ SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.19 KB 33561
O-NET ปี 62
o-net ม.6 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.73 KB 33554
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.67 KB 33552
o-net ม.6 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.56 KB 33553
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.27 KB 33554
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.64 KB 33554
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.34 KB 33557
o-net ม.6 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.2 KB 33553
o-net ม.3 ปี2562 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77 KB 33553
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.14 KB 33554
o-net ม.3 ปี2562 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.18 KB 33553
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.47 KB 33556
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.2 KB 33556
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.22 KB 33554
o-net ม.3 ปี2562 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.37 KB 33554
O-NET ปี 61
เปรียบเทียบ o-net ม3 ปี61 กับ ป6 ปี58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.76 KB 33554
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.55 KB 33556
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 33558
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.99 KB 33553
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 33551
o-net ม.6 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.96 KB 33549
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.63 KB 33557
o-net ม.3 ปี2561 นักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 33558
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.24 KB 33552
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.79 KB 33554
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.14 KB 33558
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.74 KB 33556
o-net ม.3 ปี2561 แยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.84 KB 33550
แบบฟอร์มงานทะเบียน
คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 33555
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 33561
คำร้องขอ ปพ. กรณียังไม่จบ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 33554
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 33556
คำร้องขอกลับมาเรียนหใม่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 33551
ข้อมูลการเรียนทางไกล
ข้อมูลเรียนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 33556
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
การจัดการศึกษายุคโควิด 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129 KB 33552
การจัดการศึกษายุคโควิด 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 33556
การจัดการศึกษายุคโควิด 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.64 KB 33554
การจัดการศึกษายุคโควิด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 33553
การจัดการศึกษายุคโควิด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.54 KB 33554