ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปัณยาดา ฤทธิจักร (นุช)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 5
อีเมล์ : to_nuchja@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์เครือข่าย สมศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2556,14:54 น.   หมายเลขไอพี : 161.200.156.19


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล